UP | HOME

NOTE: idris2 與 nix

這裡記錄了用 nix flakes 開發 idris2 專案的方法,首先在所有工作開展之前,要建立一個叫做 flake.nix 的檔案。 這個檔案的內容會分成三個部分

 1. description 是一個字串,描述這個專案
 2. inputs 是一串專案中想要使用的套件,由於是一群結構,所以有一點點複雜。這裡也只用了 .url 指定來源跟用 .inputs 覆蓋引用的程式庫的來源而已
 3. outputs 則是專案自己的東西,包含怎麼安裝,開發環境要有什麼都是在這裡指定的!
{
 description = "my project";

 inputs = {
  nixpkgs.url = "github:NixOS/nixpkgs";
  flake-utils.url = "github:numtide/flake-utils";
  idris-lang.url = "github:idris-lang/Idris2";
  idris-lang.inputs.nixpkgs.follows = "nixpkgs";
 };

 outputs = { self, nixpkgs, flake-utils, idris-lang }:
  flake-utils.lib.eachDefaultSystem (system:
   let
	pkgs = nixpkgs.legacyPackages.${system};
	stdenv = pkgs.stdenv;

	idris2 = idris-lang.packages.${system}.idris2;
	rlwrap = pkgs.rlwrap;

	my-pkg = stdenv.mkDerivation {
	 name = "my-pkg";
	 version = "0.0.1";
	 src = ./.;

	 buildInputs = [ idris2 ];
	 buildPhase = ''
	  idris2 --build ./package.ipkg
	 '';
	 installPhase = ''
	  export HOME=$(pwd)
	  mkdir -p $out/bin
	  mv ./build/exec/* $out/bin/
	 '';
	};
   in rec {
	packages.default = my-pkg;
	devShells.default = pkgs.mkShell {
	 buildInputs = [ idris2 rlwrap my-pkg ];
	};
   })
}

上面的檔案只要把 my pkg 的地方改一改應該就可以使用了,可以用 nix flake check 檢查這個 flake 有沒有跑過了,沒有就會開始拉取依賴;而用 nix build . 就會開始對專案進行建構。

Date: 2023-01-01 Sun 00:00

Author: Lîm Tsú-thuàn